krzesło samba

Afazja jest pojęciem szerokim, poddawanym rozmaitym klasyfikacjom i podziałom. Najogólniej mówiąc, pojęcie to odnosi się do powstałych na skutek uszkodzenia mózgu zaburzeń mowy, dosłownie – do utraty jej zdolności.

O afazji mówi się wtedy, kiedy dana osoba wcześniej umiejętnie wypowiadająca się i rozumiejąca mowę traci takie zdolności. W związku z zaburzeniami mowy, osoba dotknięta afazją odczuwa trudności w porozumieniu się z innymi ludźmi, czemu towarzyszy frustracja.

Otoczenie, które nie posiada dostatecznej wiedzy na temat zaburzenia jakim jest afazja, może choremu przypisywać na przykład złe intencje czy niski iloraz inteligencji. W kontakcie z taką osobą należy wykazać się dużym zrozumieniem.

Afazja sama w sobie nie stanowi jednostki chorobowej – odnosi się ona do objawów występujących w chorobach neurologicznych. Afazja spowodowana jest uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na skutek urazu lub postępujących zmian zwyrodnieniowych.

Zaburzenie to występuje stosunkowo często. Rehabilitacją osób nim dotkniętych zajmują się m.

in. logopedzi.